دانه های قهوه سرما زده

یکی دیگر ازعیوب دانه قهوه دانه های سرما زده میباشد. در کل عیوب دانه های قهوه ممکن است بر اثر عوامل منفی در روند رشد ، برداشت ، و یا فرآوری بوجود بیاید. همه این عیوب برای سلامتی مضر هستند. پس در حین انتخاب دانه قهوه باید به این عیوب دقت بیشتری کرد. بدیهی است […]

دانه های آسیب دیده کرم خورده

یکی دیگر ازعیوب دانه قهوه میباشد ، دانه های آسیب دیده کرم خورده میباشد. در کل عیوب دانه های قهوه ممکن است بر اثر عوامل منفی در روند رشد ، برداشت ، و یا فرآوری بوجود بیاید. همه این عیوب برای سلامتی مضر هستند. پس در حین انتخاب دانه قهوه باید به این عیوب دقت […]

دانه های قهوه سیاه

یکی دیگر ازعیوب دانه قهوه دانه های قهوه سیاه میباشد. در کل عیوب دانه های قهوه ممکن است بر اثر عوامل منفی در روند رشد ، برداشت ، و یا فرآوری بوجود بیاید. همه این عیوب برای سلامتی مضر هستند. پس در حین انتخاب دانه قهوه باید به این عیوب دقت بیشتری کرد. دانه های […]

دانه های کپک زده

یکی دیگر ازعیوب دانه قهوه دانه های کپک زده میباشد. در کل عیوب دانه های قهوه ممکن است بر اثر عوامل منفی در روند رشد ، برداشت ، و یا فرآوری بوجود بیاید. همه این عیوب برای سلامتی مضر هستند. پس در حین انتخاب دانه قهوه باید به این عیوب دقت بیشتری کرد کپک ها […]

دانه های ترش

یکی دیگر ازعیوب دانه قهوه دانه های ترش میباشد. در کل عیوب دانه های قهوه ممکن است بر اثر عوامل منفی در روند رشد ، برداشت ، و یا فرآوری بوجود بیاید. همه این عیوب برای سلامتی مضر هستند. پس در حین انتخاب دانه قهوه باید به این عیوب دقت بیشتری کرد دانه های قهوه […]